מוזמנים לשאול שאלות בנושא הוובינר

דואר ישראל בע"מ

מענה לשאלות הבהרה בקשר עם הליך מכירת מניות הנמכרות בחברת דואר ישראל בע"מ – במסגרת "webinar"(מפגש מקוון)

 

בהתאם להוראות סעיף 9 לנוהל מכירת מניות חברת דואר ישראל בע"מ מיום 10.7.2023 ("נוהל המכירה") ובהתאם לנוהל עיון במידע בקשר עם מכירת מניות הנמכרות בחברת דואר ישראל בע"מ ("החברה" ו-"נוהל עיון במידע", בהתאמה), במהלך הליך המכירה, מספקת החברה תשובות לשאלות הבהרה ומידע נוסף המתבקש על ידי פונים שקיבלו אישור כניסה לחדר המידע בהתאם להוראות נוהל המכירה ("המידע המשלים").

יובהר, כי כל מידע משלים שיוצג על ידי החברה, הינו חלק מהמידע שנכלל בחדר המידע וכפוף להוראות נוהל עיון במידע, לרבות כתבי הסודיות הרלוונטיים המצורפים כנספחים לנוהל עיון במידע כפי שנחתמו על ידי שקיבלו הרשאה לעיון בחדר המידע, וכן כפוף להקדמה הכללית לדוח בדיקת הנאותות המשפטית ("דוח ה-VDD").

כמו כן, יובהר כי המידע המשלים אינו חלק מדוח ה- VDD המשפטי ואינו חלק מדוח VDD הפיננסי ומיסוי  ולא נבדק על ידי יועציה החיצוניים של החברה, קרי: משרד גולדפרב גרוס זליגמן ושות' ("GGS") או קסלמן וקסלמן, רואי חשבון PwC Israel (“PWC”), והם אינם אחראים לתוכן המידע המשלים. בכל אופן, ומבלי לגרוע מהאמור, תהליך העיון במידע המשלים כפוף לכתבי הוויתור שניתנו ל-GGS ול- PWC.

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, יובהר כי, המידע המשלים עשוי לכלול מידע עתידי ובכלל זה, בין היתר, הערכות, תחזיות ו/או אומדנים ו/או מידע פרופורמה (היסטורי ועתידי) (להלן: "מידע צופה פני עתיד"), המבוסס על הערכות ותחזיות החברה נכון למועדן ובהתבסס על הידוע לחברה נכון לאותו מועד והערכותיה הסובייקטיביות, והן בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968; יובהר, כי מידע צופה פני עתיד עשוי שלא להתממש, כולו או חלקו, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה ובכלל זה, בין היתר, בשל גורמים אשר אינם בשליטת החברה לרבות גורמים חיצוניים ומאקרו כלכליים שאין לחברה כל יכולת השפעה עליהם או שיכולת החברה להשפיע עליהם מוגבלת, שינויים בתנאי השוק והסביבה, שינויים רגולטורים או התממשות של איזה מגורמי הסיכון של החברה. החברה ו/או הרשות ו/או מי מטעמן אינן מחויבות בעדכון או שינוי של המידע הצופה פני עתיד, כולו או חלקו כאמור על מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו לאחר מועד הצגת החומרים בחדר המידע.